Yleiset ehdot ja tietosuoja

Hopealinjojen ja Tarjanteen lipunmyynnin ja verkkokaupan yleiset ehdot

Hopealinjojen verkkokaupassa ja lipunmyynnissä noudatetaan tässä esitettyjä ehtoja. Näitä ehtoja sovelletaan myös Oy Runoilijan tie Ab (Tarjanne) lipunmyyntiin ja verkkokauppaan.

Laivaliput ja lisäpalvelut maksetaan kokonaisuudessaan oston yhteydessä.

Asiakkaan tulee antaa kaikki ostoa varten edellytetyt tiedot. Näiden tietojen oikeellisuudesta vastaa asiakas. Verkkokaupasta ostettaessa liput toimitetaan asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen pdf-muodossa heti oston varmistuttua. Lipunmyynnistä lunastetut liput asiakas saa tulosteina tai liput lähetetään sähköpostiin. Liput on esitettävä laivaan noustessa. Hopealinjat ei vastaa virheellisistä tiedoista johtuvista häiriöistä lippujen toimituksessa.

Tarkista lippusi oston yhteydessä huolellisesti. Ostaja on velvollinen tarkistamaan, että risteily ei ole peruuntunut tai aikataulu muuttunut. Poikkeustapauksissa Hopealinjat tiedottaa muutoksista verkkosivuillaan ja kontaktoi asiakkaita henkilökohtaisesti mahdollisuuksien mukaan.

Verkkokaupassa tai lipunmyynnissä tehty osto on sitova eikä maksettuja lippuja lunasteta takaisin. Laivalta ja lipunmyynnistä ostettuihin lippuihin lisätään 2 €:n lippulisä. Laivaliput on mahdollista muuttaa toiseen risteilyyn viimeistään 24 tuntia ennen alkuperäisen risteilyn lähtöä. Muutoksesta veloitetaan käsittelymaksuna 10 € / lippu. Mikäli lippu vaihdetaan kalliimpaan, hinnanero peritään vaihdon yhteydessä. Erotusta halvempaan lippuun ei hyvitetä.

Jos risteily peruuntuu Hopealinjoista johtuvista syistä, voi asiakas kuluitta vaihtaa varauksensa vastaavaan palveluun tai asiakkaalle hyvitetään lipun hinta.

Sairastapauksissa hyvitetään lipun hinta, mikäli peruutus tehdään viimeistään 24 tuntia ennen lähtöä ja asiakas toimittaa Hopealinjoille lääkärintodistuksen. Sairaustapauksissa asiakkaalla on myös mahdollisuus vaihtaa liput kuluitta vastaavaan palveluun, kun ilmoitus Hopealinjoille tehdään viimeistään 24 tuntia ennen lähtöä. Alle 24 tuntia ennen lähtöä tehdyistä muutoksista tai peruutuksista peritään peruutusmaksuina 90 % matkan summasta. Lääkärintodistus kattaa samalla varauksella olevien perheenjäsenten matkalippujen muutoksen/palautuksen. Todistus tulee toimittaa Hopealinjoille 7 päivän kuluessa muutoksesta/peruutuksesta.

Hopealinjojen asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1 REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Hopealinja Oy / Oy Runoilijan tie Ab
Y-tunnus: 0146765-7
Laukontori 10 LH 2, 33200 Tampere
www.hopelinjat.fi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava Mari Vuorinen
mari.vuorinen@hopealinja.fi

3 REKISTERIN NIMI

Hopealinjojen ja Tarjanteen asiakas ja markkinointirekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde tai rekisteröidyn antama suostumus. Hopealinjojen asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennetaan Hopealinjojen olemassa olevien ja mahdollisten tulevien henkilöasiakkaiden ja asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Hopealinjojen asiakas- ja markkinointirekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin: Hopealinjojen ja sen yhteistyökumppaneiden markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta. Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu. Asiakassuhteen analysointi, ryhmittely, raportointi sekä muut asiakkuuden ja Hopealinjojen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset. Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely. Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen. Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, asiakaspalvelun, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi sekä koulutukseen. Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja: Yhteyshenkilön nimi, asema, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Toivotut yhteydenpitomuodot ja postituslistat. Palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin ja myyntiin liittyviä tietoja. Muita asiakassuhteen hoitamisen ja kehittämisen kannalta olennaisia tietoja.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Hopealinjat säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja asiakas- ja markkinointirekisterissä toistaiseksi, ellei rekisteröity ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin suoramarkkinoinnin kieltoa koskeva tieto.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista tietolähteistä: Yritys tai yhteyshenkilö itse. Hopealinjat, Hopealinjojen sidosryhmät ja ulkopuoliset palveluntuottajat, kuten hakemistopalveluyritykset ja julkiset rekisterit. Muut asianmukaiset lähteet.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA VASTAANOTTAJIEN RYHMÄT

Tietoja ei luovuteta Hopealinjojen tai Hopealinjojen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A Manuaalinen aineisto
Rekisteri sisältää manuaalista aineistoa vuotta 2018 vanhempien tilaus- ja asiakastietojen osalta. Aineistot säilytetään asianmukaisesti lukituissa Hopealinjojen tiloissa.

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisesti käsiteltävään aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA SUORAMARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)

Rekisteröity voi antaa Hopealinjoille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Hopealinjojen asiakas- ja markkinointirekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista Jos rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Hopealinjoja rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Hopealinjojen vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

12.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut Hopealinjojen asiakas- ja markkinointirekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

12.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12.5 Muut oikeudet
Jos Hopealinjat käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Hopealinjoille tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti

13 YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Hopealinjoihin sähköpostilla asiakaspalvelu@hopealinjat.fi, Hopealinjojen toimipisteessä tai postitse osoitteeseen: Hopealinjat / Tietosuoja, Laukontori 10 LH2 33200 Tampere. Hopealinjat voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.


Evästeet

Sivustolla käytetään cookie- eli evästetiedostoja siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Emme käytä evästeitä käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseen. Emme myöskään yhdistä IP-osoitetta käyttäjään tai kerää muita tietoja, joista käyttäjän henkilöllisyys selviää suoraan, ellei näitä tietoja ole lähetetty verkkolomakkeilla verkkopalvelussa vieraillessa.

Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin (remarketing). Tällaisen markkinoinnin päämääränä on tiedottaa yrityksen ajankohtaisista palveluista sellaisille käyttäjille, jotka ovat vierailleet yrityksen sivuilla aikaisemmin. Emme luovuta henkilökohtaisia tietojasi kolmansien osapuolten mainostajille.

Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen, kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton Internet-selaimensa asetuksista, mutta se voi estää sivuston toiminnan eikä näin ollen ole suositeltavaa. Käyttäjä voi myös milloin tahansa poistaa Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan.

Evästeiden käytön estäminen

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä. Selaimen asetuksista voit myös asettaa tilan, joka ilmoittaa tallennettavasta evästeestä ja tämän jälkeen voit joko hyväksyä tai hylätä evästeen.

Lisätietoja evästeistä ja verkkopalveluiden turvallisesta käytöstä voit lukea Viestintäviraston sivuilta.
Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saat Your Online Choices -sivustolta.